Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №329 Дніпровської міської ради
Звіт керівника

    

                           

                                  

 

 

                                                             Комунальний заклад дошкільної освіти

                                                                         (ясла – садок ) № 329

                                                                          Дніпровської міської ради

_____________________________________________________________________________

м.Дніпро, вул.Перемоги  б.208  тел. 763-39-11 , e-mail:[email protected] dhp.dnіprorada.gov.ua

 

 

Річний звіт про діяльність комунального закладу

дошкільної освіти (ясла - садок) № 329

Дніпровської міської ради

 

                                              за 2020/2021 н.р.

    Даний звіт зроблений  відповідно до статті 30 ЗУ «Про освіту»,на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 28.01.2005 №55 « Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від  23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних ,загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

                                               Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 

         КЗДО (ясла-садок) №329 Дніпровської міської ради розташовано  за адресою: 49033 місто Дніпро  вул.. Перемоги  208, телефон 763-39-11

E-mail: Dnz329dhp.dneprorada.gov.ua

   Працює з 1956., розрахований на 4 групи–70 місць. На сьогоднішній день у закладі функціонує    4 групи, які відвідує 70 дітей. Режим роботи ДНЗ №329: п’ятиденний з 6.30. до 17.30. Мова навчання – українська.

     Протягом 2020/2021 навчального року ДНЗ № 329 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» у всіх вікових групах закладу відповідно до власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи.

 Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційної роботи для дітей компенсуючої групи. Групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі не змінювалася.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач,  згідно зі Статутом.

 

     Планування роботи ДНЗ здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2009 року. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту 

      Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується відполвідно до  Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Вважаю, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

        Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб, наявні 16 вогнегасників. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

 Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, поробки), які розміщують на тематичному стенді.

 

 У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

 

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

 

  Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

 

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

 

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

 

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у освітньо – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

 

Мікроклімат в колективі можна визнати задовільним.

 

 

 

                               АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

       КЗДО№ 329 укомплектований педагогічними кадрами  повністю ,до складу якого входять 9 педпрацівників: 1 завідувач, 1музичний керівник, 8 вихователів.  З вищою освітою –5 педагогів, з середньо-спеціальною освітою –5 педагогів.

 В КЗДО №329 праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

 

   З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.                  Протягом 2020-2021 підтвердила  свій кваліфікаційний рівень вихователі : Хлус О.С., Тума Я.В., отримали 2 категорію вихователі Ільїнова О.В. та    Брелюс Є.І., вихователь Лойко Р.І. навчається в Бердянському Державному педагогіному університеті. На протязі навчального року організовувалась допомога вихователям з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

       У 2020/2021 н. р. вихователі будували свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів

   Створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні  навчального плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.

 

                                        УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

    З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №329 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

 У 2020/2021 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

    Завідувач  протягом року, надавала допомогу вихователю  Кривошеї Н.В. , Лойко Р.І. у складанні планів роботи з різних розділів програми «Дитина в дошкільні роки», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури.

   

     Вихователі презентують результати інноваційної педагогічної діяльності через відкриті заходи, майстер-класи, конференції для батьків, педагогів, інформації на сторінках інтернет-сайту  .

  На основі моніторингу інноваційного потенціалу педагогів були визначені групи творчого (17%) та пошукового (27%) рівнів готовності. Сприйнятливість і ставлення до інновацій, підготовленість до освоєння інновацій, рівень новаторства - знаходяться на достатньому рівні. За анкетуванням, у минулому навчальному році пробували застосувати будь-які новинки у своїй роботі майже всі вихователі (84%). Стимулом впровадження інновацій в освітній процес ДНЗ, за думкою 67% педагогів, є підвищення інтересу дітей до навчання та виховання, можливість реалізувати свої сили й здібності, досвід і майстерність, усвідомлення власних здібностей.

     Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (телевізорів, DVD, дитячих комп’ютерів) та рівень роботи зі створення бази навчально – методичного забезпечення груп з проблеми формування інформаційно – комунікаційної компетенції дошкільників.

        Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.

    Кожен місяць відбувалося звітування перед батьками про досягнення дітей та з питань організації розвивального середовища у групах  в онлайн режимі  через мережу інтернет в зв'язку з карантином.

 

                                                 МЕТОДИЧНА РОБОТА

           З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

 

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи. Вихователі брали активну участь у онлайн- заходах, які проводилися серед педагогів міста.

Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами відбувалося шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю, проведення інформаційно-довідкової роботи, тощо, які проводились в умовах карантину онлайн.

  Через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри та лікаря, систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2020/2021 н р використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами через мережу інтернет. Перевага надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

Продовжує працювати сайт ДНЗ №329 (Dnz329dnepredu.dp.ua ),постійно оновлюється . За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння та допомогти батькам  займатись зі своїми дітьми вдома.

 Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи.

                РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

 На підставі аналітичного зрізу рівня розвитку дітей проведеного педагогами ДНЗ, отримано наступні результати. Із 60 продіагоностованих дітей виявлено:

- з високим рівнем розвитку - 25% дітей;

- з достатнім рівнем розвитку – 36% дітей;

- з середнім рівнем розвитку – 37% дітей;

- з низьким – 2% дітей.

 Помітна позитивна динаміка порівняно з проміжною діагностикою: збільшилась кількість дітей з високим рівнем на 8%, достатнім на 1%. Знизилася кількість дітей з середнім рівнем на 1%, з низьким на 8%.

 Найбільший показник низького рівня виявлено в групі раннього віку та молодшого дошкільного віку. Найвищі результати у дітей середнього (група №3) та старшого дошкільного віку (гр.. №2).

 

 

 

                                                ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

             Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснює ТОВ «контракт Продрезерв 5», згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Завідувач та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Постійно контролюється  якість страв та харчування дітей на групах.

 

      Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021навчальному році встановлено 17,07 грн. для дітей, які відвідують ясла, та  25,96 грн. для дітей, які відвідують групи садка. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день (рішення виконкому від 19.03.2015 р. №41/2).

         Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №329 та надано пільгове харчування відповідно статусу сімей.

   З   батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Для дітей з багатодітних сімей організовано 50% оплата за харчування. Звільнені від оплати батьки дітей, які є переселенцями з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції,  та діти, батько яких приймав участь в АТО і мають підтверджуючи документи.

       Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснюється контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

          Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв. Треба зазначити, що протягом року 100% виконувалися норми харчування дітей в дитячому садку.

       Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи та з урахуванням карантинних заходів та норм.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

   Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

  В умовах карантину проводився  ранковий прийом дітей з обов'язковим скринінгом температури (з записом в відповідному журналі), огляд та вимірювання температури протягом дня.

   Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів постійно проводиться  дезінфекція приміщень з використанням дезінфікуючих засобів та кварцових ламп.

Як і раніше основний % загальній захворюваності дають простудні захворювання - 56 випадків, це на 4 випадки більше, ніж у 2019році (52).

Випадків захворюваності на ковід серед дітей не було.

   Лікувально - профілактичну роботу в дошкільному закладі ведуть лікар – педіатр Саленко Т.В. та медична сестраМельник Т.М., які постійно контролюють проведення фізично - оздоровчої роботи з дітьми всіх вікових груп.  Діти розподілені за групами здоров'я. Протягом всього року медпрацівники проводять спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за живленням, за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:1.​Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.2.​Систематичне щеплення дітей.3.​Дотримання вимог санітарії.4.​Здійснення гартування вихованців.5.​Організація фізичного виховання.6.​Чітке дотримання режиму дня. 7.​Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

 КЗДО забезпечений медикаментами у повному обсязі за бюджетнй рахунок  та за благодійний рахунок батьків.

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Протягом 2020/2021навчального року активно працював батьківський комітет закладу. Члени батьківського комітету закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Батьківський комітет закладу вів активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання батьківського комітету закладу проводились регулярно.

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

- Проведено поточний ремонт та фарбування майданчиків, прогулянкових веранд, спортивного обладнання - 2000 грн

-проведено повірку манометрів –600 грн

- придбано обладнання для прогулянок (пісочниці 2шт), столик  с лавочками (2 комплекта)- 5 000 грн

Було придбано:

-​група №1:, методичні посібники та література,  дитячі меблі (перукарня, лікарня, куточок природи), іграшки;

- група №2:, ,методична література, іграшки, сантехніка та матеріали длч ремонту туалетної кімнати.

- група №3: методична література, посібники, меблі для посібників та іграшок;

- група №4: дидактичні та настільні ігри,шпалери;

Під час місячника по благоустрою території закладу висаджені кущі, квіти. Оновлені клумби кожної групи. Закуплено недостаючий інвентар для прибирання на вулиці (мітли, совки, граблі, ножниці для обрізки кущів та інше). Постійно скошується трава газонокосаркою.

Була проведена підписка періодичних видань, закуплена методична література.

 

 

ПІДСУМКИ

   Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.

 Але є труднощі, які необхідно вирішувати це:  поступова заміна дитячих ліжок та шаф для роздягання у групах; ремонт туалетної кімнати в групі №2; заміна вікон на харчоблоці, ремонт асфальтного покриття та доріжок, реставрування цоколю будівлі, капітальний ремонт харчоблоку з заміною вікон та дверей видачі їжі, ремонт сараїв, овочесховища та підвалів, видалення  пнів, обрізання старих дерев та інше.

Про це все подані клопотання в технічний відділ департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                              С.Б. Руда